การลงพื้นที่ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2562 ประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) ของกรมควบคุมโรค

แชร์หน้านี้

          สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริม สนับสนุนให้ส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่า และจังหวัดดำเนินการให้มีการส่งเสริมและยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งติดตามประเมินผลหน่วยงานที่สมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2562 ตามเกณฑ์การประเมิน โดยลงพื้นที่ตรวจประเมินระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2562

          คณะตรวจประเมินรางวัลฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2562 ประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) ของกรมควบคุมโรค 

           กรมควบคุมโรค มีนโยบาย ทิศทาง การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่ให้ความสำคัญกับประชาชนและการพัฒนาความร่วมมือด้านการป้องกันควบคุมโรคกับภาคีเครือข่ายการทำงานของกรมฯ ผู้บริหารถ่ายทอดนโยบายและทิศทางการมีส่วนร่วมของประชาชน ไปยังบุคลากรขององค์กรรวมทั้งเครือข่าย ผ่านการจัดประชุมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกจากนี้ ยังได้มีการสร้างวัฒนธรรม วิธีการปฏิบัติงาน ที่มีค่านิยม MOPH และค่านิยมการใส่ใจประชาชน (People Center) ที่เน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Originality) โดยเปิดระบบ เปิดใจ (Open Governance Open Mind) ที่มีกลไกการจัดการข้อมูล แล้วสื่อสารและรับข้อมูลกลับ จากการสื่อสารความเสี่ยงและกระบวนการสร้างการรับรู้ ที่มุ่งเน้น
ให้ประชาชนรู้เท่าทันโรค (Health Literacy) เริ่มจากการเปิดระบบราชการ โดยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพ ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ สื่อมวลชนแขนงต่างๆ สื่อออนไลน์ สื่อบุคคล เป็นต้น โดยมีการเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย เช่น 1) ประชาชนและกลุ่มเสี่ยง 
2) สื่อมวลชน 3) เครือข่าย เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กรมควบคุมโรคได้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคและสุขภาพไปยังกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรค เช่น คนรุ่นใหม่ กลุ่มเปราะบาง (ชายรักชาย แรงงานต่างด้าว ผู้ต้องขังในเรือนจำ) เป็นต้น

          ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค ยังมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำ DDC Poll โรคและภัยสุขภาพ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 เป็นต้น โดยนำความคิดเห็นของประชาชนที่ได้ มาปรับปรุงระบบและกระบวนการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง กรมควบคุมได้มีการพัฒนานวัตกรรมบริการประชาชนในการให้ข้อมูลแก่ประชาชนและแจ้งข้อมูล/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่าน Application : กดดูรู้โรค Application : ทันระบาด Application : TAS (ร้องเรียนปัญหาเรื่องเหล้า-บุหรี่) เป็นต้น รวมถึงจัดทำระบบฐานข้อมูล และการเชื่อมโยงหรือการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น การจัดทำข้อมูล 3 ฐาน สำหรับผู้เสียชีวิตอุบัติเหตุทางถนน ระหว่างกรมควบคุมโรค สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ เป็นต้น

        ความสำเร็จจากการเปิดระบบราชการของกรมควบคุมโรค ที่ตอบสนองต่อ ความต้องการของประชาชน ได้สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน สะท้อนถึงความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขของประเทศ ที่ทุกคนเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม เพื่อแก้ปัญหาโรค/ภัยสุขภาพของประเทศอย่างแท้จริง