การลงพื้นที่ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2562 ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ผลงาน “ศูนย์โฮมสุข คืนความสุขและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว” ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

แชร์หน้านี้

          สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริม สนับสนุนให้ส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่า และจังหวัดดำเนินการให้มีการส่งเสริมและยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งติดตามประเมินผลหน่วยงานที่สมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2562 ตามเกณฑ์การประเมิน โดยลงพื้นที่ตรวจประเมินระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2562

          คณะตรวจประเมินรางวัลฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2562 ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ผลงาน “ศูนย์โฮมสุข คืนความสุขและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว” ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความโดดเด่นในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามาเป็นจิตอาสาด้านกายภาพบำบัดที่มุ่งเน้น ให้ชุมชนมีส่วนร่วมจัดการในชุมชนเองในกลุ่มของผู้ที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการที่มีจำนวนมาก รวมถึงมีความยากจนอยู่ในอันดับที่ 4 ของประเทศ และไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ เนื่องจากมีนักกายภาพบำบัดเพียง 32 คน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการเข้าถึงชุมชนในอัตราส่วน 1 : 4,500 คน จึงต้องส่งเสริมศักยภาพของภาคประชาชนเข้ามาร่วมเป็นอาสาสมัครศูนย์โฮมสุขหรือเรียกว่า “หมอโฮมสุข” จำนวน 10 คนต่อศูนย์ รวม 550 คน ใน 55 ศูนย์ และปัจจุบันขยายผลได้ 62 ศูนย์ รวมถึงการให้องค์ความรู้ Community Base Rehabilitation Matrix ขององค์การอนามัยโลก (WHO 2010) เกี่ยวกับกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทั้งนี้ โฮม ภาษาอีสาน แปลว่า รวมกัน ดังนั้น “ศูนย์โฮมสุข” จึงเป็นการรวมตัวของภาคีเครือข่ายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัย ภาคเอกชน ละชุมชนในพื้นที่ด้วยจิตใจที่ปรารถนาให้ผู้มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวมีสุขภาพที่ดีขึ้น รวมทั้ง การจัดสรรด้านงบประมาณ อุปกรณ์ และการบริการรถรับส่งจากศูนย์ไปโรงพยาบาลในกรณีจำเป็น

          ผลจากการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ทำให้เกิดการขยายผลของศูนย์โฮมสุขและอาสาสมัครศูนย์โฮมสุขมากขึ้นทุกปี กลุ่มผู้มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างต่อเนื่อง และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วย โดยผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับรับบริการส่วนใหญ่ให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 44.60 และรวมคะแนนตั้งแต่ 8 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 87.70