สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีนางศิริเนตร กล้าหาญ ผู้อำนวยการกองติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ กล่าวเปิดการประชุม ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

         การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นฯ ในครั้งนี้ มีการชี้แจงเกี่ยวกับระบบสารสนเทศการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สำหรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของ ค.ต.ป. และ อ.ค.ต.ป. ซึ่งเป็นระบบออนไลน์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน รวมถึงอำนวยความสะดวกในการรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการได้ทันกรอบระยะเวลา ลดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานของ ค.ต.ป. และ อ.ค.ต.ป.ให้กับประชาชนและผู้เกี่ยวข้องได้ทราบด้วย พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการให้กับ ค.ต.ป. และ อ.ค.ต.ป. คณะต่างๆ


กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ