สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ครั้งที่ 1/2562

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. โดยมีนายธงทอง จันทรางศุ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. ผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม โดยมีเรื่องพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐยกระดับและพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0


กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ