สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและปัญหาอุปสรรคขององค์การมหาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยมีนางสาวสุนทรี สุภาสงวน รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การมหาชนผู้รับผิดชอบงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. 

        ทั้งนี้ ในการประชุมมีการอภิปรายถึงประเด็นต่าง ๆ เช่น ปัญหาในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ การจัดทำระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติขององค์การมหาชนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ การยกเว้นการบังคับใช้กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามพระราชบัญญัติฯได้ เป็นต้น


กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ