สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ครั้งที่ 2/2562

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นายธงทอง จันทรางศุ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาในวาระสำคัญ ดังนี้

         1. ผลการพิจารณารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีมติเห็นชอบผลการตรวจประเมินและพิจารณารางวัลฯ ในปีนี้ จำนวน 24 ผลงาน จากจำนวนผลงานที่ผ่านเข้าสู่รอบการ Site Visit ทั้งสิ้น จำนวน 32 ผลงาน ซึ่งสามารถจำแนกประเภทรางวัล ดังนี้
             1. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเด่น จำนวน 1 ผลงาน 
             2. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 จำนวน 6 ผลงาน
             3. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด จำนวน 17 ผลงาน

         ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร.จะได้ประกาศผลอย่างเป็นทางการภายในต้นเดือนกันยายน นี้และมีพิธีมอบรางวัลในวันที่ 12 กันยายน 2562 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

       2. การขยายประเภทของหน่วยงานที่มีสิทธิ์สมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีมติเห็นชอบให้ตรวจประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการบริหารจัดการแบบภาพรวมตามที่ได้มีหนังสือขอพิจารณามายัง สำนักงาน ก.พ.ร. รวมทั้งให้ศึกษาแนวทางในการศึกษาแนวทางในการส่งเสริม และสนับสนุนระดับหน่วยงานย่อยของมหาวิทยาลัยกลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ