ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

แชร์หน้านี้

ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ
 
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงาน
 
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน
 
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
 
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการตีความและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน