สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย (Video Conference)

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย (Video Conference) ณ ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีนางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ รองเลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวเปิดการประชุมฯ

         รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ได้กล่าวเกี่ยวกับแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งได้นำข้อมูล ข้อเสนอแนะมาปรับปรุง โดยเน้นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาภาค และแผนพัฒนาจังหวัด สำนักงาน ก.พ.ร. จึงได้ปรับปรุงแนวทางให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยมีการเปลี่ยนแปลงการกำหนดตัวชี้วัด 3 ประเด็นหลัก ได้แก่

          1) ลดภาระให้กับจังหวัด โดยกำหนดให้มี 3- 5 ตัวชี้วัดที่สำคัญเท่านั้น ประเด็นปัญหาการรายงานตามตัวชี้วัด ซึ่งมีหลากหลายหน่วยงาน ทางสำนักงาน ก.พ.ร. อยู่ระหว่างการหารือกับหน่วยงานกลางเพื่อบูรณาการและลดภาระให้กับจังหวัด และจะช่วยให้จังหวัดจะได้มีเวลาในการดูแลประชาชนมากขึ้น

          2) การกำหนดตัวชี้วัดระยะยาว 3 – 5 ปี ที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนตามเป้าหมาย เพื่อดูพัฒนาการของจังหวัด

          3) จังหวัดเป็นผู้กำหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด และสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติได้ โดยสำนักงาน ก.พ.ร. จะเป็นผู้ให้คำแนะนำประกอบการพิจารณาตัวชี้วัดของจังหวัด

         จากนั้นนางศิริเนตร กล้าหาญ ผอ. กองติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบราชการได้ชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาทิ กรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประเด็นการประเมินในแต่ละองค์ประกอบเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563 รวมถึงกรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และหลักในการกำหนดตัวชี้วัด เป็นต้น

         ทั้งนี้ กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างตัวชี้วัดฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่าง วันที่ 11กันยายน – 19 กันยายน 2562


กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ