โครงการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกระบวนงานที่เกี่ยวกับการอนุญาต เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินการและการอนุญาตที่ไม่จำเป็น หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและ การดำเนินธรุกิจของประชาชน

แชร์หน้านี้


         เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 9.00-15.00 น. สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) จัดการอบรมระบบสารสนเทศ e-Guillotine โดยมีรองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข) กล่าวเปิดการอบรม โดยโครงการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกระบวนงานที่เกี่ยวกับการอนุญาต เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินการและการอนุญาตที่ไม่จำเป็น หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและ การดำเนินธรุกิจของประชาชน ได้มีการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายฯ ใน 5 รูปแบบ ได้แก่ 1) การยกเลิก (cut) 2) การเปลี่ยนแปลง (change) 3) การควบรวม (combine) 4) นำไปใช้ต่อ (continue) และ 5) สร้างใหม่ (create) ซึ่งทางคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายฯ ได้พัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ e-Guillotine ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนงานและใบอนุญาตของส่วนราชการ

         การอบรมในวันนี้มีวัตถุประสงค์3 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลที่ดี 2) เพื่อการทบทวนกฎ ระเบียบ และกฎหมาย โดยใช้รายการตรวจสอบ และ 3) เพื่ออบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลและการใช้ระบบสารสนเทศ e-Guillotine

         ผู้อำนวยการวิจัยด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย (ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์) ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลที่ดีว่า สาเหตุที่ทำให้การกำกับดูแลของภาครัฐมักมีปัญหา เนื่องมาจากหน่วยงานกำกับดูแลกฎหมายมักให้ความสำคัญกับการ “แก้ปัญหา” โดยไม่ได้มอง “การสูญเสียโอกาส” จากการมีกฎ ระเบียบ และกฎหมาย นอกจากนี้หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล ไม่เข้าใจพฤติกรรมของผู้ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุงการกำกับดูแล ได้แก่ การพัฒนากระบวนการการออกกฎกติกาในการกำกับดูแล และการพัฒนาคุณภาพของกฎกติกากำกับดูแลที่มีอยู่เดิม เช่นการพัฒนาขีดความสามารถในการทบทวนกฎ ระเบียบ และกฎหมาย ของหน่วยงานราชการ จะทำให้ลดภาระของประชาชนที่เกิดจากการมีกฎ ระเบียบ และกฎหมาย ที่ไม่จำเป็นหรือก่อให้เกิดภาระแก่ประชาชนได้กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ