สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและสวัสดิภาพเกาหลีใต้จัดการประชุมสัมมนา Thailand-Korea Cooperation Forum on Public Administration

แชร์หน้านี้


         เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและสวัสดิภาพเกาหลีใต้จัดการประชุมสัมมนา Thailand-Korea Cooperation Forum on Public Administration ณ โรงแรม เดอะ เพนนินซูลา กรุงเทพฯ โดยมีนายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. พร้อมด้วย Mr.YOON JONG IN the Vice Mininter of the Interior and Safety (MOIS) Korea และ Mr. LEE WOOK HEON Ambassador of Korea Embassy in Thailand กล่าวเปิดการประชุม

         เลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวขอบคุณรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ที่ริเริ่มและสนับสนุนความร่วมมือในการศึกษวิเคราะห์สภาวการณ์การบริหารภาครัฐในปัจจุบันรวมทั้งการทบทวนและแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของหน่วยงานภาครรัฐในอนาคต โดยเฉพาะการให้บริการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และกระบวนการสร้างคุณค่าร่วมกัน จากการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีทำให้โลกในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ภาครัฐของทุกประเทศจึงจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ มิติ ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลเอื้อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ทำให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างคุณค่าร่วมกันในการกำหนดนโยบายสาธารณะและการให้บริการภาครัฐได้อย่างแท้จริง รัฐบาลดิจิทัลยังอำนวยให้ภาครัฐทำงานร่วมกับประชาชนได้ง่ายขึ้น และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อภาครัฐ

          จากนั้นเป็นการนำเสนอข้อมูลในหัวข้อต่างๆ อาทิ e-Government, Human Resource Management และ Human Resource Development ในภาคราชการ โดยนายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ รองเลขาธิการ ก.พ. และ Mr. PARK BYUNG JOON, Ministry of Personnel Management, Korea ต่อมา Mr. KIM SUNG EUN ได้นำเสนอข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ, การสร้างขีดความสามารถของรัฐบาลส่วนท้องถิ่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ โครงการ “ขอนแก่น Smart City" นายชยธรรม์ พรหมศร รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกระทรวงคมนาคม การนำเสนอข้อมูลในหัวข้อ การจัดการภัยพิบัติ ระบบขนส่งอัจฉริยะ และ Ms. SHIN SOON NYO, Local Government Officials Development Institute, Korea นำเสนอข้อมูลในหัวข้อ Capacity Building for Local Government Officials นอกจากนี้ นายทรงพล ศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม ได้นำเสนอข้อมูลในหัวข้อ ชุมชนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเอง รวมถึงการนำเสนอข้อมูลในหัวข้อ e-government โดยนายณัฏฐา พาชัยยุทธ ผอ. กองนวัตกรรมการบริการภาครัฐ สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นต้น

         อนึ่ง การจัดประขุมสัมมนา Thailand-Korea Cooperation Forum on Public Administration ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการบริการภาครัฐและนโยบายสาธารณะ ในเรื่องรัฐบาลดิจิทัล การมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงนวัตกรรมการบริการภาครัฐของทั้งสองประเทศ ตลอดจนเป็นการสานต่อความร่วมกันระหว่างกันซึ่งมาช้านานผ่านการแลกเปลี่ยนแนวคิดที่มีต่อการปรับปรุงการบริการภาครัฐ การนำแนวปฏิบัติของแต่ละประเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อโอกาสสำหรับการพัฒนาความร่วมมือและโครงการต่าง ๆ ต่อไป


กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ