สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ครั้งที่ 6/2562

แชร์หน้านี้


         เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ครั้งที่ 6/2562 โดยมีนายสุรพล นิติไกรพจน์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ อาทิ แนวทางการแก้ไขผลกระทบจากกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐที่มีต่อองค์การมหาชน การขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และข้อหารือสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) กรณีการใช้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมและจำเป็น รวมถึงข้อหารือของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กรณีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการองค์การมหาชน 


กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ