ข้าราชการหน่วยงาน Ministry of Public Work and Transport สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน การจัดการภาครัฐแนวใหม่ ณ สำนักงาน ก.พ.ร.

แชร์หน้านี้


         เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับเกียรติจากข้าราชการหน่วยงาน Ministry of Public Work and Transport สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “Strategic Human Resource Development for Public Work and Transportation Sector” ของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) มาศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน การจัดการภาครัฐแนวใหม่ โดยมีนายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. ให้การต้อนรับ และนายจิรวัฒน์ ระโหฐาน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ ดำเนินการบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 4 สำนักงาน ก.พ.ร.

         คณะศึกษาดูงานที่มาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในครั้งนี้เป็นข้าราชการระดับกลางและระดับสูงที่รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาบุคลากร และการขนส่งจาก Ministry of Public Work and Transport สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 15 คน ซึ่งได้ให้ความสนใจในด้านการให้บริการภาครัฐ และมีความประสงค์ที่จะขอเข้าฟังความรู้ความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาประเทศไทย การปฏิรูประบบราชการ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารภาครัฐแนวใหม่ และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐของ สปป.ลาว ต่อไป

         โดยสำนักงาน ก.พ.ร. เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้มาศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ.ร. และประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการ และการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ซึ่งนายจิรวัฒน์ ระโหฐาน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ ได้บรรยายเกี่ยวกับระบบราชการไทยกับการปฏิรูป นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ซึ่งได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ขึ้น รวมถึงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้นำหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารราชการแนวใหม่ และการตราพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เพื่อยกระดับคุณภาพงานบริการภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

         นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญฯ ยังได้กล่าวถึง ยุทธศาสตร์ในการปฏิรูประบบราชการ ตลอดจนแนวคิดและกระบวนการในการปฏิรูประบบราชการไทย รวมทั้งผลงานการพัฒนาระบบราชการไทยที่สำคัญในช่วงที่ผ่านมา และทิศทางการดำเนินงานของสำนักงาน ก.พ.ร. ที่สอดคล้องแผนการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) การประเมินผลการปฏิบัติราชการในรูปแบบที่สอดคล้องกับลักษณะการปฏิบัติราชการ รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ (Joint KPIs) โดยในช่วงท้ายของการบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญฯ ได้สรุปประเด็นสำคัญที่จะส่งผลให้การปฏิรูประบบราชการบรรลุวัตถุประสงค์และก่อเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งประเด็นสำคัญดังกล่าวประกอบด้วย 1) นโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการปฏิรูประบบราชการ 2) วิสัยทัศน์ขององค์กรและผู้บริหารของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 3) ข้อกฎหมายที่เอื้ออำนวยต่อการให้บริการประชาชน ซึ่งประเทศไทยมีพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 ที่ทุกส่วนราชการต้องทบทวนข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน และ 4) บทบาทหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ.ร. ที่จะทำหน้าที่ส่งเสริมผลักดันให้ทุกส่วนราชการดำเนินการได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิรูประบบราชการ ทั้งนี้ เพื่อตอบคำถามว่าการดำเนินการของสำนักงาน ก.พ.ร. นั้น ส่งผลต่อประชาชน และประเทศชาติอย่างไร


กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ