สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ ครั้งที่ 6/2562

แชร์หน้านี้


         เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ ครั้งที่ 6/2562 โดยมีนายปรีชา วัชราภัย เป็นประธาน ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังนี้

         1. หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยที่ประชุมให้ความเห็นในประเด็นต่างๆ เช่น การกำหนดคำจำกัดความ และขอบเขตการพิจารณาให้ชัดเจนยิ่งขึ้นและมีความเหมาะสมควรสอดคล้องกับรางวัลระดับนานาชาติและบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

         2. รับทราบรายงานผลการศึกษาแนวทางการขยายผลจากผลงาน เรื่อง "ชุมชนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเอง" ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้รับรางวัล United Nations Public Service Awards 2019 โดยที่ประชุมได้ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการนำข้อเสนอต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติต่อไป

         3. รับทราบรายงานผลการจัดงานสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 2,800 คน


กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ