UN เปิดรับสมัครรางวัลแห่งองค์การสหประชาชาติ

แชร์หน้านี้


         เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครรางวัล United Nations Public Service Awards 2020 (UNPSA) โดยนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. บรรยายหลักเกณฑ์การพิจารณา และตัวอย่างผลงานที่ได้รับรางวัล UNPSA ในปีที่ผ่านมา รวมทั้งให้ข้อสังเกตุเกี่ยวกับลักษณะของผลงานที่ได้รับรางวัล

         รางวัล UNPSA2020 เปิดรับสมัครถึงวันที่ 27 พ.ย. 2562 ใน 5 สาขา ดังนี้

         1. การให้บริการที่ครอบคลุมทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
         2. การส่งเสริมกลไกการบูรณาการเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
         3. การส่งเสริมความโปร่งใสและภาระรับผิดรับชอบในหน่วยงานภาครัฐ
         4. การส่งเสริมการบริหารงานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
         5. การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในการให้บริการสาธารณะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

         หน่วยงานที่สนใจสมัครรางวัลดังกล่าว สามารถศึกษาเกณฑ์และขั้นตอนการสมัคร รวมทั้งเอกสารประกอบการบรรยายได้ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.ร. เมนู พัฒนาระบบราชการ > รางวัล United Nations Public Service Awards โดยสำนักงาน ก.พ.ร. จะลงวีดีทัศน์บันทึกการบรรยายดังกล่าวในเร็วๆ นี้
link ดาวน์โหลดเอกสาร https://www.opdc.go.th/content/NTc5NA


กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ