สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 8/2562

แชร์หน้านี้


         เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 8/2562 โดยมีนางจุรี วิจิตรวาทการ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. โดยสรุปผลการประชุมได้ดังนี้

         1. เห็นชอบหลักเกณฑ์พิจารณารางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยที่ประชุมให้ความเห็นในประเด็นต่าง ๆ เช่น การนำหลักการสากล อาทิ OECD และOGP ตลอดจน United Nations Public Service Awards 2020 เข้ามาปรับใช้ในการพิจารณารางวัลฯ เพื่อมุ่งหวังให้หน่วยงานของรัฐปรับตัวเพื่อรองรับการเป็น e-Government ด้วย

         2. รับทราบการจัดงานมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ภายใต้ชื่อ “Shift to the future” โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 2,800 คน

         3. รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาภาครัฐระบบเปิด (Open Government Partnership) 2 กิจกรรม ได้แก่ (1) กิจกรรม MY BETTER COUBTRY HACKATHON ครั้งที่ 2 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2562 และ (2) การประชุมระดมความคิดเห็นหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562

         4. รับทราบการเปิดรับสมัครรางวัล United Nations Public Service Awards 2020 ที่มี 5 สาขา ได้แก่ (1) การให้บริการที่ครอบคลุมทั่วถึงและเท่าเทียมกัน (2) การส่งเสริมกลไกการบูรณาการเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (3) การส่งเสริมความโปร่งใสและภาระรับผิดชอบในหน่วยงานภาครัฐ (4) การส่งเสริมการบริหารงานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และ (5) การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในการให้บริการสาธารณะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งในปีนี้ จะเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ จนถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562


กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ