สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการส่งเสริมและยกระดับการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการและการประกอบธุรกิจ ครั้งที่ 4/2562

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการส่งเสริมและยกระดับการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการและการประกอบธุรกิจ ครั้งที่ 4/2562 โดยมี นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. โดยมีประเด็นการพิจารณาที่น่าสนใจ ดังนี้ 

          การพิจารณาแนวทางการแก้ไขความล่าช้าในการออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย ตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ในประเด็นของความล่าช้าอันเกิดจากขั้นตอนในในการตรวจสอบที่ดินพื้นที่ความลาดชันเกิน 35 เปอร์เซ็นต์ ที่ใช้มาตราส่วนที่แตกต่างกันระหว่างกรมที่ดินและกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งที่ประชุมเห็นว่า ควรแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมติ ครม. วันที่ 22 กันยายน 2558 เรื่องการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1: 4000 (One map) เป็นหลักในการดำเนินการ

       การทบทวนขั้นตอนการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการโดยรูปแบบคณะกรรมการ ปัจจุบันพบว่า ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน มีหลายกระบวนงานที่ต้องพิจารณาโดยคณะกรรมการ ซึ่งอาจมีความล่าช้าด้วยข้อจำกัดต่าง ๆ ดังนั้น จึงควรมีการทบทวนความจำเป็นในการพิจารณาโดยใช้รูปแบบคณะกรรมการว่า ในบางเรื่องสามารถดำเนินการโดยเป็นอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการได้หรือไม่

         การรับทราบผลการตรวจติดตามการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และความก้าวหน้าการดำเนินการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล

         นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่น่าสนใจ เช่น ผลการสำรวจความเห็นภาคเอกชนในการยกเลิกใบอนุญาตของ 4 ธุรกิจ และการพิจารณาลดหรือยกเลิกค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำกว่า 100 บาท และการนำเสนอผลการศึกษาเรื่องค่าธรรมเนียมของประเทศฝรั่งเศส โดยข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จะนำมาเป็นข้อมูลประกอบในการดำเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงการออกใบอนุญาตต่อไป


กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ