สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุม เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบ Biz Portal เพื่อเชื่อมโยงระบบการชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุม เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบ Biz Portal เพื่อเชื่อมโยงระบบการชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ ระบบการให้บริการของหน่วยงาน และการออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำนักงาน ก.พ.ร. นำโดย นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. พร้อมด้วย นายชัยณรงค์ โชไชย ประธานคณะทำงานส่งเสริมประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐ คณะทำงานที่ 1 (พัฒนาศูนย์รับคำขออนุญาต) นายวัชรพงษ์ จาวรุ่งวณิชสกุล ผู้อำนวยการกองกฎหมายและระเบียบราชการ นางสาวอรพิน ทรงประสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ กองมาตรฐานการให้บริการภาครัฐ และคณะ ร่วมหารือกับนายอาศิส อัญญะโพธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาดิจิทัลโซลูชันส์ 1 สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทาง วิธีการ และรูปแบบการเชื่อมโยงระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ ระบบการให้บริการของหน่วยงาน และการออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) และใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ (e-License)) ที่มีความมั่นคงปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนิติบุคคลในการรับบริการด้านการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองและเอกสารต่าง ๆ ผ่านระบบ Biz Portal ได้แบบเบ็ดเสร็จ ตั้งแต่การยื่นคำขอและเอกสารประกอบ การติดตามสถานะคำขอ การชำระค่าธรรมเนียม และการออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ (e-License)

         สำหรับการเชื่อมโยงระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) ของกรมบัญชีกลาง ระบบนี้ทำหน้าที่เป็นระบบชำระเงินเต็มรูปแบบ ตั้งแต่การออกใบเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมแบบบิลเพย์เม้นต์ (Bill Payment) ที่ผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้ในการชำระเงินที่ธนาคารพาณิชย์ได้ การออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ การลงบัญชีและนำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง และบันทึกข้อมูลบนระบบ GFMIS ให้โดยอัตโนมัติ ในระยะแรกนี้กรมบัญชีกลางจะรับชำระเงินค่าธรรมเนียมเฉพาะกรณีที่ค่าธรรมเนียมที่ได้รับนำส่งคลังหรือฝากคลังเต็มจำนวนเท่านั้น ซึ่งมีหน่วยงานที่ดำเนินการบนระบบ Biz Portal จะนำร่องการดำเนินการ 2 ส่วนราชการ ได้แก่ กรมปศุสัตว์ (ใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ และใบอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์) และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ) และกรมบัญชีกลางจะได้พัฒนาขยายผลการให้บริการให้ครอบคลุมการรับชำระเงินในกรณีต่าง ๆ ต่อไป สำหรับหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีระบบการรับชำระเงินของตัวเองกฌสามารถอัปโหลดบิลเพย์เม้นต์ในระบบ Biz Portal เพื่อแจ้งให้ผู้ประกอบการนำไปชำระเงินที่ธนาคารพาณิชย์ได้

         สำหรับการออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) และใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ (e-License) อยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบและวางแนวทางการดำเนินการเพื่อจะพัฒนาระบบต่อไป


กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ