พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมการแสดงผลงาน เรื่อง

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมการแสดงผลงาน เรื่อง "ชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเอง (Self-reliant Solar Energy Community)" ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้รับรางวัลองค์กรภาครัฐยอดเยี่ยมประจำปี 2562 (United Nations Public Service Awards 2019) จากองค์การสหประชาชาติ ในสาขาการพัฒนาประสิทธิภาพและความรับผิดรับชอบในหน่วยงานภาครัฐ โดยมีนางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. นายสมพงษ์ ศรีทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม และนายทรงพล ศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ณ ทำเนียบรัฐบาล

         ผลงาน "ชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเอง (Self-reliant Solar Energy Community)" เกิดจากความต้องการให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ห่างไกล ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการมีไฟฟ้าใช้ โดยนำระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มาให้ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านวังวน ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปรานบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน (ร้อยละ 100 ของพื้นที่) รวมทั้งสร้างระบบการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของการนำระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ ด้วยการตั้งศูนย์การเรียนรู้สำหรับชุมชน เพื่อให้ความรู้ ฝึกอบรมประชาชนในพื้นที่ให้เป็นช่างเทคนิคสามารถดูแลรักษาระบบด้วยตนเองต่อไปได้ และจัดหาเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการซื้อและซ่อมบำรุงอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ ความสำเร็จของผลงานดังกล่าว คือการที่ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างต่อเนื่อง สามารถพึ่งพาตนเองได้บนพื้นฐานของความรู้ ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน อย่างแท้จริง

         องค์การสหประชาชาติได้มอบรางวัลองค์กรภาครัฐยอดเยี่ยมประจำปี 2562 (United Nations Public Service Awards 2019) ในสาขาการพัฒนาประสิทธิภาพและความรับผิดรับชอบในหน่วยงานภาครัฐ แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากผลงานเรื่อง "ชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเอง (Self-reliant Solar Energy Community)" เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน โดยประเทศไทยเป็น 1 ใน 11 ประเทศ ที่ได้รับรางวัลในปีนี้

          ทั้งนี้ รางวัล United Nations Public Service Awards ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2002 โดยคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (Economic and Social Council: ECOSOC) มีจุดประสงค์ที่สำคัญคือการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการบริการภาครัฐ กระตุ้นให้ข้าราชการ เพิ่มความเป็นมืออาชีพ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี รวมทั้งเป็นการรวบรวมและเผยแพร่แนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาในระดับประเทศและนานาชาติต่อไป ซึ่งประเทศไทยได้รับรางวัลดังกล่าวมา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2007 (พ.ศ. 2550) รวมทั้งสิ้น 14 ผลงาน จาก 12 หน่วยงาน


กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ