การส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาภาครัฐระบบเปิด (Open Government Partnership: OGP)

แชร์หน้านี้

ตอน : โครงการ MY BETTER COUNTRY         
        
         บริบทที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม ปัญหาต่าง ๆ ที่ซับซ้อนขึ้น ทำให้การทำงานของภาครัฐต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง รัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม ในการส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบมีส่วนร่วม ไปสู่ภาครัฐระบบเปิด (Open Government Partnership : OGP) มากขึ้น เป้าหมายหลักเพื่อให้การทำงานของภาครัฐสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยอีกด้วย

          เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 คณะรัฐมนตรี มีมติมอบหมายให้สำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการเรื่องการเข้าร่วมเป็นสมาชิก Open Government Partnership ซึ่งโครงการนำร่องภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาภาครัฐระบบเปิด (Open Government Partnership: OGP) จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ โครงการ MY BETTER COUNTRY โครงการจากเสียงของชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และโครงการส่งเสริมเด็กไทยใส่ใจการมีส่วนร่วม

         วันที่ 18 สิงหาคม 2562  สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่จัดกิจกรรม MY BETTER COUNTRY HACKATHON ซึ่งผู้เข้าร่วมเป็นคนรุ่นใหม่ จากภาคเอกชน นักศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ จำนวนกว่า 100 คน มาระดมความคิดเห็นในการพัฒนาประเทศ และได้มีข้อเสนอ จำนวน 11 ประเด็น ดังนี้
           1. “กลุ่มประเทศเจ๋ง”เสนอให้ใช้ AI ในการแก้ปัญหาความซ้ำซ้อนของกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งการตัดกฎหมายที่ไม่จำเป็นออก เพื่อช่วยให้ภาคธุรกิจไม่สับสนในการปฏิบัติตามกฎหมาย

           2. “กลุ่ม Cozy Country” เสนอการยกระดับบริการของมอเตอร์ไซต์รับจ้าง ด้วยการจัดทำฐานข้อมูลของวินมอเตอร์ไซต์รับจ้าง และจัดทำ QR Code ติดไว้ที่เสื้อวิน เพื่อตรวจสอบ และประเมินความพึงพอใจและส่งข้อมูลให้กรมการขนส่งทางบก  ตลอดจนส่งเสริมให้ Start Up ผลิตหมวกผ้าเพื่อใช้สวมก่อนการสวมหมวกกันน๊อก เพื่อสุขภาพอนามัยของผู้รับบริการ
3. “กลุ่มประเทศของใคร” เสนอให้จัดทำ ผังการทำงาน (Flow) ของภาครัฐให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกต่อทั้งการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ และผู้รับบริการ
4. “กลุ่ม Uthaipia” เสนอให้มีการนำ Block Chain และ Project Code มาใช้ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ และเปิดให้ประชาชนและภาครัฐด้วยกันเองเข้ามาตรวจสอบได้ ซึ่งประชาชนจะเห็นความสำคัญของการจ่ายภาษี

           5. “กลุ่มสบายใจ Country”นำเสนอแนวทางในการประเมินบุคลากรคุณภาพของภาครัฐ ด้วยการใช้ OKR และใช้ Digital Platform เพื่อความโปร่งใสในการประเมิน

           6. “กลุ่มมโนโธเปีย” เสนอให้จัดทำฐานข้อมูลบริการภาครัฐที่ชัดเจนและเชื่อถือได้ โดยใช้ Block Chain มาช่วยจัดเก็บ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการ

           7. “กลุ่มประเทศไทย”เสนอให้มีช่องทางการติดต่อที่ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลรวมถึงพัฒนา Platform เลือกตั้งเป็น online กรณีอยู่ต่างประเทศได้ กรณีการเลือกตั้ง เพื่อป้องกันการสูญเสียสิทธิ์ของประชาชน

           8. “กลุ่มหมวด PAI (Police Artificial Intelligence)” เสนอการนำ Chat Bot เข้ามาใช้ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรม และยึดโยงกับประชาชน ซึ่งเป็นทั้งการให้ข้อมูลทั่วไปที่เป็นประโยชน์ และข้อมูลที่ประชาชนสอบถามในระบบ ตลอดจนพัฒนาให้เป็นช่องทางในการร้องเรียนและแจ้งความได้อีกด้วย

           9. “กลุ่มหนูมี” เสนอให้มีการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรและความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่รัฐแต่ละคน เพื่อใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาภัยพิบัติของประเทศ

          10. “กลุ่มหลวงปู่เค็ม” เสนอให้จัดทำระบบการบริหารจัดการภายในที่สามารถติดตามสถานะของงาน ที่ใช้ได้ทั้งเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ

          11. “กลุ่ม LA (ร้อยเอ็ด)” เสนอให้จัดทำ Application ที่ช่วยให้ผู้พิการทางสายตา และผู้เกี่ยวข้อง ให้เข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ แบบ Real Time ทั้งเรื่องการศึกษา สวัสดิการต่าง ๆ ตลอดจนข้อมูลการจ้างงาน

          ในกิจกรรมครั้งนี้ รองเลขาธิการก.พ.ร. (นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข) นางสาววิริยา เนตรน้อย ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการให้บริการภาครัฐ  นางกาญจนา มังกโรทัย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ และทีมงาน สำนักงาน ก.พ.ร. เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

          หลังจากกิจกรกรรมในวันนี้ จะมีการเชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมารับฟังข้อเสนอเพื่อนำไปพัฒนางานบริการ และนำไปสู่ MY BETTER COUNTRY ที่ตอบสนองความความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

          Next step จะยังมีกิจกรรมดีๆ แบบนี้ที่จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม  "MY BETTER COUNTRY@KORAT"


ตวงทอง สังข์แก้ว / ข่าว
สุปรียา กลิ่นสุวรรณ / ภาพ
กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ