สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ครั้งที่ 9/2562

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ครั้งที่ 9/2562 โดยมีนายสุรพล นิติไกรพจน์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ อาทิ การทบทวนการจัดกลุ่มองค์การมหาชน กรณีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การสรรหาคณะกรรมการองค์การมหาชน กรณีพ้นกำหนดระยะเวลา 150 วัน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 การรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 รวมถึง ข้อหารือเกี่ยวกับการปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการองค์การมหาชน กรณีกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และข้อหารือเกี่ยวกับผู้แทนนิติบุคคล กรณีโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)


กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ