สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ครั้งที่ 3/2562

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ครั้งที่ 3/2562 โดยมี นายธงทอง จันทรางศุ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาในวาระสำคัญ ดังนี้

         1. การปรับปรุงเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ส่วนราชการยกระดับและพัฒนาองค์การให้มีความทันสมัยและเทียบเท่ามาตรฐานสากล และใช้ในการพิจารณารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในปี พ.ศ. 2563 โดย อ.ก.พ.ร. ได้เห็นชอบในหลักการ และให้นำไปปรับปรุงรายละเอียดเพิ่มเติมตามข้อสังเกตของ อ.ก.พ.ร. และให้นำเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป

         2. แนวทางการรับสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลฯ ให้เป็นการดำเนินการเช่นเดียวกับปี พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ มีการปรับปรุงต่างจากแนวทางในปี 2562 กล่าวคือ การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 จะต้องได้รับคะแนนการประเมินในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่ 400 คะแนนขึ้นไป (เดิม 350 คะแนน) จึงจะผ่านเข้าสู่การพิจารณาในขั้นตอนต่อไป


กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ