เตรียมการขับเคลื่อนปฏิรูปบริการภาครัฐ Doing Business 2021

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหน่วยงานหลักในการติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงานและการเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของหน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก โดยมีนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

         สำหรับการประชุมในครั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 10 ด้าน ได้สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการ และหารือร่วมกันเพื่อจัดทำแผนการดำเนินการการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก (Doing Business) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อันจะส่งผลต่อการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ Doing Business 2021 ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. จะได้รวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลประกอบการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก ต่อรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ซึ่งได้กำหนดให้มีการประชุมในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นี้


กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ