สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) นำคณะศึกษาดูงานหลักสูตร Strategic Human Resource and Business Leadership มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบราชการ

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) นำคณะศึกษาดูงานหลักสูตร Strategic Human Resource and Business Leadership มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบราชการ โดยมี นางกัลยาณ์ ภูวนันท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ กองนวัตกรรมการบริหารภาครัฐ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

         คณะศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นเจ้าหน้าที่จากประเทศต่างๆ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า รัฐเอกราชซามัว สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต และราชอาณาจักรตองงา ซึ่งเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Strategic Human Resource and Business Leadership โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาระบบราชการไทย นวัตกรรมบริหารจัดการภาครัฐ มีความเข้าใจในภาวะผู้นำ การสร้างและการบริหารจัดการทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานไปประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการภาครัฐต่อไป


กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ