สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมและยกระดับการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการและการประกอบธุรกิจครั้งที่ 5 /2562

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมและยกระดับการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการและการประกอบธุรกิจครั้งที่ 5 /2562 โดยมีนายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. โดยที่ประชุมมีประเด็นหารือที่น่าสนใจ ดังนี้

         1. จากการให้หน่วยงานภาครัฐปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ตามแผนยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 ทำให้สามารถลดจำนวนคู่มือสำหรับประชาชนในเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (www.info.go.th) จาก 700,000 กว่าคู่มือ เหลือเพียง 2,115 คู่มือ ที่เป็นคู่มือกลางมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ อีกทั้งหน่วยงานยังได้ทบทวนระยะเวลาการให้บริการและสามารถลดขั้นตอน ระยะเวลาการดำเนินการให้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 30-50 ได้ทั้งหมด 63 หน่วยงาน รวมทั้งหมด 504 ใบอนุญาต ซึ่งหากคิดเป็นระยะเวลาที่ลดลงทั้งหมดคือ 2,903,314 นาที หรือ 6,049 วัน

         2. การผลักดันการออกเอกสารให้เป็นรูปแบบดิจิทัล ที่สำนักงาน ก.พ.ร.ได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันการดำเนินการให้ได้ไม่น้อยกว่า 50 ใบอนุญาต ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานนำร่อง นั้น ที่ประชุมเห็นว่า สำนักงาน ก.พ.ร. ควรหารือกับภาคเอกชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการดำเนินการดังกล่าว รวมถึงการจัดทำมาตรฐานการออกเอกสารผ่านระบบดิจิทัล ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) เพื่อให้ได้มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากภาคเอกชนด้วย

         3. การคัดเลือกงานบริการเพื่อลดภาระการเดินทางมาติดต่อราชการด้วยตนเอง ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. มีแผนที่จะดำเนินการโดยคัดเลือกงานบริการที่มีระยะเวลาดำเนินการ ระหว่าง 30 – 61 นาที มาพัฒนาเป็นการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) จัดทำแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางในการอนุมัติ อนุญาต เพื่อให้บริการในงานบริการให้แล้วเสร็จสิ้นภายในปี 2563

         ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวที่ประชุมเห็นชอบและให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปกลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ