สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 10/2562

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 10/2562 โดยมีนางจุรี วิจิตรวาทการ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. โดยสรุปผลการประชุมได้ดังนี้

         1. เห็นชอบการประกวดหน่วยงานดีเด่นในการใช้นวัตกรรมภาครัฐแก้ไขปัญหาความยากจน และให้รางวัลดังกล่าว เป็นหนึ่งสาขาของรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ภายใต้ชื่อ “สาขาร่วมใจแก้จน” ซึ่งเป็นข้อเสนอของสำนักงาน ป.ย.ป. โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา 3 ส่วนที่สำคัญคือ ยุทธศาสตร์การดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการ กลไกการดำเนินงานและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และผลลัพธ์ที่บรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

         2. รับทราบเรื่องการจัดประชุมระดมความคิดเห็นในการพัฒนางานภาครัฐจากภาคประชาสังคม ซึ่งจะมีการจัดขึ้น 3 ครั้ง ระหว่างเดือนธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 ในประเด็นที่แตกต่างกัน เช่น ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐ การศึกษา สิ่งแวดล้อม ข้อมูลสุขภาพ และคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานของคนไทย เป็นต้น โดยมีความเห็นให้เชิญภาคประชาสังคมให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ได้ความเห็นที่หลากหลาย ในการนำไปใช้พัฒนางานนภาครัฐ ให้สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชนได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ ผลจากการจัดประชุม จะนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาภาครัฐระบบเปิด (Open Government Partnership National Action Plan : NAP) ต่อไป


กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ