สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ครั้งที่ 4/2562

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ครั้งที่ 4/2562 โดยมี นายธงทอง จันทรางศุ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 อาคารสำนักงาน ก.พ.ร. โดยมีสาระสำคัญดังนี้

         1. การปรับปรุงเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การให้มีความทันสมัยและเทียบเท่ามาตรฐานสากล และใช้ในการพิจารณารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ซึ่งสาระสำคัญของการปรับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562 เพื่อ 1) เป็นการสะท้อนถึงขีดความสามารถในการเป็นผู้นำขององค์การและแนวปฏิบัติที่นำไปสู่ความเป็นเลิศ โดยต้องแสดงให้เห็นว่าผลการดำเนินการขององค์การเป็นเยี่ยมในระดับ ที่ประเทศชาติและคนทั่วไปยอมรับ รวมทั้ง การยอมรับในระดับสากล 2) เกณฑ์มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย มีความกระชับ สามารถนำไปใช้ให้ครอบคลุมได้ ในทุกประเภทของส่วนราชการ และ 3) ทำให้ส่วนราชการเข้าใจทุกมุมมองของระบบบริหารจัดการที่บูรณาการ รวมถึงเป็นการยกระดับความเข้าใจและการเตรียมพร้อมกับระบบนิเวศทางธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลง รวมถึงวัฒนธรรมขององค์การ การเชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่ต้นน้ำจรดปลายน้ำ และการคำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดย อ.ก.พ.ร. ได้ให้ความเห็นชอบเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ จะได้มีการชี้แจงแนวทางเกณฑ์ดังกล่าวให้หน่วยงานทราบต่อไปในเดือนธันวาคม

         2. รายงาน อ.ก.พ.ร. เพื่อทราบถึงการเข้าร่วมประชุม The 60th Session of Public Governance Committee และการประชุมคณะย่อยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ OECD ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562 ณ องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ คือ 1) สังคมสูงวัยทำให้รายจ่ายเพิ่มขึ้น 2) ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลเพิ่มขึ้น จากการปฏิรูปภาครัฐที่มุ่งเน้นการเปิดเผย โปร่งใส และมีความรับผิดรับชอบ 3) การพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสังคมเพิ่มขึ้น 4) การพัฒนางานภาครัฐต้องให้ความสำคัญกับการสำรวจความต้องการของประชาชนให้มากขึ้น และ 5) การปรับระบบงบประมาณที่ลงทุนในกิจกรรมด้านความเท่าเทียมกันทางเพศ


กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ