สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2562

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายไมตรี อินทุสุต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมฝ่ายบริการ ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาทบทวนการจัดโครงสร้างของส่วนราชการในภูมิภาค ตามแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน และข้อเสนอการพัฒนาจังหวัดที่มีความคล่องตัวในการบริหารระบบงาน ระบบเงิน และระบบกำลังคน (จังหวัดพันธุ์ใหม่ : High Performance)


กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ