รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เข้าร่วมการประชุม 2019 ASEAN - ROK Ministerial Roundtable on Public Service Innovation

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ รองเลขาธิการ ก.พ.ร. และคณะ เข้าร่วมการประชุม 2019 ASEAN - ROK Ministerial Roundtable on Public Service Innovation ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี

         ในการนี้ รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ได้กล่าวถ้อยแถลงแสดงความยินดีในพิธีเปิดการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรี ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกอาเซียนและเกาหลีได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดในเรื่องต่าง ๆ เช่น การมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล และนวัตกรรมในท้องถิ่น เป็นต้น และได้ชี้ถึงประเด็นว่าเทคโนโลยีช่วยให้เราสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมได้มากขึ้น และการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในกระบวนการทำงานของรัฐเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ สิ่งที่สำคัญคือ รัฐต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน สร้างช่องทางการรับฟังข้อเสนอแนะ และใช้ฐานข้อมูลในการสร้างวางแผนและตัดสินใจ อย่าไรก็ดี การที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างเท่าเทียมกันอาจสร้างความเหลื่อมล้ำในสังคมได้

         อีกทั้ง รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ยังได้นำเสนอแนวคิด (Discussion Initiator) ในหัวข้อ Citizen Participation โดยได้ชี้ถึงประเด็นว่าเทคโนโลยีช่วยให้ข้อมูลมีราคาถูกลง ประชาชนสามารถรับบริการจากภาครัฐผ่านช่องทางที่หลากหลาย ทุกที่ทุกเวลา อย่างไรก็ตามควรต้องสร้างการมีส่วนร่วม ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

         นอกจากนี้ นางสาวนิชา สาทรกิจ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ ยังได้นำเสนอกรณีตัวอย่างที่ดี เรื่อง Public, Private, and Citizen Collaboration for Better Life โดยเสนอตัวอย่างโครงการนวัตกรรมชุมชนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งตนเอง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม และระบบบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal)


กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ