คณะผู้ศึกษาดูงานจากกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรม สาธารณรัฐอินโดนีเซียมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.)

แชร์หน้านี้


         เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 คณะผู้ศึกษาดูงานจากกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรม สาธารณรัฐอินโดนีเซียมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) โดยมี นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. และผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. ได้นำเสนอ ดังนี้

        - นายณัฏฐา พาชัยยุทธ ผู้อำนวยการกองนวัตกรรมการบริหารภาครัฐ ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับหลักสูตรโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

        - นายหลักทรัพย์ อภิรักษ์วนาลี นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ ช่วยราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (นปร. รุ่นที่ 10) ได้เล่าถึงประสบการณ์ในการเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ซึ่งก่อนที่จะผ่านการร่วมเข้าโครงการนั้นได้ผ่านการสอบคัดเลือกต่าง ๆ ทั้งการสอบความรู้พื้นฐาน, สอบข้อเขียน และการประเมินความเหมาะสมทางบุคลิกภาพ พฤติกรรม และเชาวน์อารมณ์ ซึ่งเมื่อผ่านการคัดเลือกมาแล้วได้เรียนรู้ทางวิชาการและปฏิบัติราชการทั้งในหน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาค (จังหวัดชุมพร), ภาครัฐส่วนกลาง (กรมประชาสัมพันธ์) ภาคเอกชน (ตลาดหลักทรัพย์) รวมถึงภาครัฐในต่างประเทศ (สถานเอกอักรราชฑูตไทย ณ กรุงจากาต้า)

         - นายคุณันต์ บางภูมิ นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการ (นปร. รุ่นที่ 8) , นายชยพล อริยคุณากูร นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ (นปร. รุ่นที่ 10) นางสาวขวัญกมล ศาสตระรุจิ นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการ (นปร. รุ่นที่ 11) และนายถิรพงศ์ ฤกษ์ขำ นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการ (นปร. รุ่นที่ 11) ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับโครงการฯ เพื่อคณะผู้ศึกษาดูงานฯ ได้นำความรู้ที่จากการศึกษาดูงานไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการภายในสาธารณรัฐอินโดนีเซียต่อไป


กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ