ดัชนีใหม่ในรายงานความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) DB 2021

แชร์หน้านี้


         เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข) ผู้อำนวยการกองนวัตกรรมการบริหารภาครัฐ (นายณัฏฐา พาชัยยุทธ) และนายธนะโชค รุ่งธิปานนท์ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ได้หารือกับ Ms.Birgit Hansl, Country Manager Mr.Ahsan Ali, Lead Procurement Specialist Mr.Alexandre Borges de Oliveir, Lead Procurement Specialist และคณะ ในประเด็นเรื่องผลการประเมินและแนวทางในการยกระดับตัวชี้วัด Contracting with the Government ซึ่งเป็นตัวชี้วัดด้านที่ 11 ของการประเมินความยาก - ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก ในรายงาน DB 2021 การประเมินตัวชี้วัดดังกล่าวจะเป็นการประเมินใน 2 ประเด็นหลัก ๆ ได้แก่

         - ขั้นตอนและระยะเวลา (Time and Procedure)

         - กรอบการควบคุม (Public procurement regulatory framework)

         ซึ่งการประเมินด้าน Contracting with the Government จะเป็นประโยชน์อย่างมากกับประเทศไทย ทั้งในด้านการส่งเสริมประสิทธิภาพของภาครัฐ การส่งเสริม SMEs และเสริมสร้างความโปร่งใสของภาครัฐ


กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ