พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมร่วมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) และคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ครั้งที่ 2/2562

แชร์หน้านี้


         เมื่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมร่วมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) และคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อพิจารณาทบทวนคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และส่วนราชการที่ดำเนินการตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค กลไกและแนวทางการขับเคลื่อนงาน ก.บ.ภ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ