นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เข้าร่วมลงนามในพิธีลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการในการเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

แชร์หน้านี้


         เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เข้าร่วมลงนามในพิธีลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการในการเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุม 808 อาคารสำนักงานใหญ่ บมจ.กสท โทรคมนาคม โดยภายในงานได้มีการลงนามข้อตกลงระหว่าง นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. และพันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.กสท โทรคมนาคม และการลงนามข้อตกลงระหว่างสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

         การลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรทางการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ทั้งสองฝ่ายมีอยู่ร่วมกัน ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อขยายโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากรที่ทั้งสองหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบ ด้วยการจัดการเรียนการสอน/การฝึกอบรมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

         ความตกลงร่วมมือกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ถือเป็นความมุ่งมั่น ที่จะพัฒนาองค์กร ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่ให้บริการดิจิทัลและโทรคมนาคม ชั้นนําของชาติ ได้ตาม เป้าหมายของรัฐบาล โดย ช่องทางการเรียนรู้ ผ่านระบบ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ elearning และ mobile Learningของสำนักงาน ก.พ.ร. อีกทั้งยังเป็นการขยายโอกาส และสร้างประโยชน์ไปยังกลุ่มผู้เรียนที่ เพื่อให้เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพสูงแก่ประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของสำนักงาน ก.พ.ร. ที่จะพัฒนาระบบราชการเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน


กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ