สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและยกระดับการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการและการประกอบธุรกิจ ครั้งที่ 1/2563

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและยกระดับการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการและการประกอบธุรกิจ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 ที่ประชุมมีการพิจารณาประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

        - รับทราบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 เรื่อง แนวทางการทบทวนค่าธรรมเนียมในการอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ โดยให้ส่วนราชการดำเนินการพิจารณาทบทวนกฎหมายในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ ให้เหมาะสม เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชนในการติดต่อราชการ

        - การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558 ควรเน้นประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้ทั้งภาคประชาชนและภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดให้เกิดการรับรู้อย่างทั่วถึง โดยทางผู้แทน อ.ก.พ.ร.ฯ จากภาคเอกชน กกร.พร้อมที่จะให้การสนับสนุนในเรื่องดังกล่าว

        - มอบหมายให้สำนักงาน ก.พ.ร. ติดตามแนวทางการแก้ปัญหาการลดสำเนาเอกสารในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบและการพิจารณาในชั้นศาล โดยให้ดำเนินงานสำรวจข้อมูลจากหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ เช่น สตง. ปปช. และศาล เป็นต้น

        - ข้อเสนอในการปรับปรุงเพื่อการพัฒนาระบบการออกเอกสารหลักฐานผ่านระบบดิจิทัล ควรผลักดันให้มีการแก้ปัญหาในเรื่องของการลงนามในรูปแบบ CA ที่เหมาะสมและลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐ และด้านการพิจารณากฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน

        - แนวปฏิบัติการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เพื่อลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐในการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลพิจารณาถึงมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้งาน โดยต้องมีระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และ CA ในการยืนยันตัวตน สำหรับการรับ-ส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน และให้หน่วยงานกำหนดอีเมลกลางและโดเมนเนมของหน่วยงานอย่างเหมาะสม และให้นำข้อเสนอดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

         การพิจารณาคัดเลือกงานบริการเพื่อพัฒนาในการลดภาระการติดต่อราชการด้วยตนเอง ควรคัดเลือกงานบริการที่มีผลกระทบและมีผู้ใช้บริการสูงดำเนินการเป็นอันดับแรกก่อนเพื่อให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าในการดำเนินงานมากที่สุดกลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ