สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ ครั้งที่ 1/2563

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายปรีชา วัชราภัย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. โดยที่ประชุมมีประเด็นการพิจารณาที่น่าสนใจ ดังนี้

         - ในการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐที่ผ่านมา มีหน่วยงานด้านสาธารณสุข ส่งผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลเป็นจำนวนมาก ดังนั้นในปี พ.ศ. 2563 นี้ จึงเสนอ
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุขเข้ามาเป็นคณะทำงานตรวจประเมินรางวัลฯ เพื่อให้การตรวจรางวัลฯ เป็นมาตรฐาน เชื่อถือได้มากยิ่งขึ้น

         - การนำเสนอเกณฑ์การพิจารณารางวัลที่ผลงานโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับในสังคม (รางวัลแมวมอง) ควรเน้นงานบริการที่มีความหลากหลาย ครอบอบคลุมทุกๆ ด้าน เช่น งานด้านสิ่งแวดล้อม กรณีปัญหาฝุ่น PM 2.5 มีนวัตกรรมใดบ้างที่ออกมาแก้ปัญหาดังกล่าว โดยเน้นที่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ และดำเนินการอย่างจริงจัง

         - ควรให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการสมัครขอรับรางวัลฯ ในส่วนราชการอื่น ๆ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการในท้องถิ่น หรือกรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีการพัฒนาการให้บริการ โดยเน้นการสื่อสารให้ไปถึงสำนักงานหรือเขต พร้อมทั้งจูงใจให้เห็นความสำคัญและมีความภาคภูมิใจกับรางวัลดังกล่าว เพื่อให้มีหน่วยงานมาสมัครขอรับรางวัลมากขึ้น

         - การจัดงานมหกรรมการบริการภาครัฐ ที่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ในการนำงานบริการของหน่วยงานภาครัฐที่น่าสนใจมาให้บริการแก่ประชาชน ควรเน้นงานบริการที่ประชาชนในพื้นที่มีความต้องการหรือขาดแคลน รวมทั้ง ควรส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จในห้างสรรพสินค้าเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ จังหวัดด้วย


กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ