สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ครั้งที่ 1/2563

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายสุรพล นิติไกรพจน์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ อาทิ การขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การทบทวนการจัดกลุ่มองค์การมหาชน กรณีสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การสรรหาประธานกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการองค์การมหาชน และผู้อำนวยการองค์การมหาชน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 รวมถึงรายงานผลการปฏิบัตงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ และข้อหารือของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กรณีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ค่าตอบแทนผันแปรให้กับรองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นต้น


กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ