สำนักงาน ก.พ.ร. ระดมพลังภาคประชาสังคม ร่วมเสนอความคิดพัฒนางานบริการภาครัฐ

แชร์หน้านี้


         เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมระดมความคิดเห็นในการพัฒนางานบริการภาครัฐ ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ โดยร่วมกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องชู 4 ประเด็น เพื่อให้ภาคประชาสังคมร่วมเสนอไอเดียในการพัฒนาการทำงานของรัฐ ให้ตอบสนองตรงตามความต้องการของประชาชนในทุกมิติ

         รองศาสตราจารย์ ดร. จุรี วิจิตรวาทการ ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม กล่าวว่า การจัดงานในวันนี้เพื่อให้รัฐและประชาสังคมได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดกัน เพราะในอดีต ภาครัฐจะเป็นศูนย์กลางในการบริหารราชการ กำหนด ควบคุม ผ่านมุมมองของรัฐ การมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ค่อยมี ผลจึงมีทั้งถูกใจและไม่ถูกใจประชาชน เมื่อมีการปฏิรูประบบราชการ การปฏิบัติงานของภาครัฐต้องเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ภาคประชาสังคมจึงมีส่วนสำคัญในการทำงานร่วมกับภาครัฐ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมเสนอแนะ ภาครัฐจะเป็นผู้ให้ข้อมูล และรับฟังข้อมูลจากภาคประชาสังคม เกิดการเรียนรู้และรับรู้ปัญหาร่วมกัน ช่วยลดความขัดแย้ง เกิดเป็นมิติใหม่ในการทำงาน ซึ่งการเปิดเวทีแสดงความคิดจะทำให้เกิดภาครัฐแบบเปิด การมีส่วนร่วมจึงเป็นเรื่องสำคัญในการทำงานของภาครัฐต่อไป

         นอกจากนี้ นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ผลักดันการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากการมีตัวชี้วัดให้หน่วยงานภาครัฐทำงานร่วมกับภาคประชาชน ซึ่งถือเป็นมาตรการบังคับ แต่ต่อมาได้ประเมินภาคสมัครใจโดยการมอบรางวัลเพื่อจูงใจให้ภาครัฐมีการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งหลายหน่วยงานดำเนินการได้ประสบความสำเร็จ เกิดการระบบราชการแบบเปิดมากขึ้น โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดในพัฒนาการทำงานของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง โดยมีหลายแนวทางการพัฒนางานที่สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องผลักดันให้เกิดการปฏิบัติจริง เช่น ประเด็นการยกระดับการบริหารจัดการป่าไม้ โดยการนำระบบเซนเซอร์ติดตามสภาพป่าแบบ Realtime เข้าไปใช้แทนการใช้กำลังคนสำรวจพื้นที่ป่า ซึ่งจะทำให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นต้น

         จากนั้น เป็นการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนางานบริการของภาครัฐใน 3 ประเด็น ได้แก่

         1) ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

         2) สิทธิการเข้าถึงบริการของกลุ่มเปราะบาง ซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับเด็ก ผู้หญิง ผู้พิการ และกลุ่มความหลากหลายทางเพศ และ

         3) สิทธิเสรีภาพของประชาชนในการมีส่วนร่วมในสังคม เพื่อนำความคิดเห็นและประสบการณ์ที่หลากหลายจากภาคประชาสังคมไปพัฒนางานของภาครัฐร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุด

         ทั้งนี้ จากผลการประชุม สำนักงาน ก.พ.ร. มีแนวทางการดำเนินการต่อไป ใน 3 ประเด็น ได้แก่

         1) การเปิดเผยข้อมูลและเปิดช่องทางการสื่อสารเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจต่อภาครัฐ (Trust in Government) : การเปิดเผยข้อมูลและใช้ประโยชน์จากข้อมูล เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ ตลอดจนการคุ้มครองเจ้าหน้าที่รัฐในการให้ข้อมูลข่าวสาร

         2) เวทีการมีส่วนร่วมของภาคสังคมและภาคประชาชนเพื่อพัฒนาระบบราชการ (Reform Station) : การเปิดรับฟังความคิดเห็นในกลุ่มเปราะบางที่ครอบคลุมและกำหนดประเด็นที่ชัดเจน การจัดทำฐานข้อมูลสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ครบถ้วน/ครอบคลุม เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือได้อย่างตรงจุด รวมถึงการสร้างค่านิยมใหม่ให้กับข้าราชการในการยอมรับ เรื่องสิทธิมนุษยชนและการสร้างความเท่าเทียม

         3) การบูรณาการศูนย์การร้องเรียนแบบเบ็ดเสร็จ (Complaint Center) : ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบสถานะ โดยมี
การตอบสนองข้อร้องเรียนที่รวดเร็ว ตลอดจนเปิดเผยข้อร้องเรียนให้เป็นสาธารณะ เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน


กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ