สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับหน่วยงานรัฐจัดเวทีโชว์ผลงานบริการประชาชน

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 25 – 26 มกราคม 2563 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดงานมหกรรมงานบริการภาครัฐ ครั้งที่ 7 ภายใต้แนวคิด “บริการภาครัฐ สะดวก ทันสมัย ใส่ใจ ประชาชน” ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี โดยในวันที่ 25 มกราคม 2563 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบโล่เกียรติคุณให้แก่หน่วยงานที่เข้าร่วมจัดงานในครั้งนี้ ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต กรมป่าไม้ กรมพัฒนาที่ดิน กรมธนารักษ์ กรมการขนส่งทางบก และสำนักงานประกันสังคม ซึ่งได้นำผลงานมาจัดแสดงและให้บริการประชาชนได้รับทราบ อาทิ ผลงานการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ของกรมพัฒนาที่ดิน ผลงานชุดซอฟแวร์ทันระบาด เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกอัจฉริยะ ของกรมควบคุมโรค เป็นต้น พร้อมกันนี้รองนายกรัฐมนตรีได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดนนทบุรี ณ บริเวณชั้น 1 โซนแฟชั่นพลัส ซึ่งเป็นศูนย์รวมงานบริการภาครัฐจากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 

        นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ประชาชนต้องไปติดต่อกับทางราชการมากมายหลายเรื่อง เรียกได้ว่าการติดต่อราชการเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ในอดีตการติดต่อภาคราชการประชาชนไปติดต่อด้วยความรู้สึกว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องทำ ต้องเตรียมเอกสาร และรู้สึกว่าภาครัฐต้องมาทำงานให้ มาพิจารณาคำร้อง คำอนุญาตให้ แต่ในระยะหลัง ทุกรัฐบาลได้พยายามเปลี่ยนความคิดว่าการที่ประชาชนไปติดต่อราชการนั้น ไม่ใช่เป็นหน้าที่ แต่เป็นภาระที่ทำให้ยุ่งยาก เสียเวลา เสียเงินเสียทอง ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องมีความรู้สึกว่างานที่ทำอยู่เป็นการให้บริการสาธารณะ การบริการจะต้องทำให้ประชาชนเกิดความสะดวก ทุ่นเวลา ทุ่นเงิน แบบฟอร์มง่าย พูดจาไพเราะ รู้สึกชื่นใจในการรับบริการ และนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวก อย่างคนที่จะไปติดต่อราชการก็เปิดมือถือแล้วรู้ข้อมูลการติดต่อ การให้บริการของรัฐต้องเร็วขึ้น ง่าย ราคาถูก ทั้งงบประมาณภาครัฐและค่าใช้จ่ายภาคเอกชน วันนี้มติคณะรัฐมนตรีให้คนไปติดต่อราชการนำบัตรประชาชนไปใบเดียว ไม่ต้องถ่ายเอกสาร แล้วยังทำให้การให้บริการภาครัฐสะดวกขึ้น โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐจัดตั้ง Government Counter Service ซึ่งเปิดให้บริการในแหล่งชุมชนเพื่อให้ประชาชนติดต่อราชการได้สะดวก เช่น ศูนย์การค้า รวมทั้งยังมีกฎหมาย พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวก ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำคู่มือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ ซึ่งคู่มือต้องบอกว่าเวลาติดต่อ เอกสารที่ต้องใช้ และระบุระยะเวลาที่แล้วเสร็จ สิ่งเหล่านี้ช่วยอำนวยความสะดวกในการให้บริการได้มากยิ่งขึ้น

         นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ รองเลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมงานบริการภาครัฐ เป็นการนำเสนอผลงานการปรับปรุงบริการของรัฐ ที่สามารถยกระดับการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนถึงการพัฒนาการให้บริการของภาครัฐที่มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว สำหรับหน่วยงานที่มาจัดแสดงผลงานในครั้งนี้ ถือเป็นต้นแบบของหน่วยงานที่ดีในการพัฒนาระบบราชการที่สามารถพัฒนาการให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการทำงานและการให้บริการประชาชน

         บรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความคึกคักมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานและใช้บริการจากหน่วยงานเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปลี่ยนใบอนุญาตขับรถ QR code การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ การตรวจสุขภาพ การรับแจกกล้าไม้ และการร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆกลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ