สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ครั้งที่ 1/2563

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายวิษณุ
เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม
พร้อมด้วยนายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. โดยได้มีการพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ข้อเสนอในการปรับปรุงเพื่อการพัฒนาระบบการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล แนวปฏิบัติในการรับ – ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล แนวทางการโอนภารกิจของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) จากสานักงาน ก.พ.ร. ไปยังสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แนวทางการสนับสนุนจังหวัดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปการศึกษา


กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ