สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการสัมมนาเพื่อยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ ในการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจตามแนวทางของธนาคารโลก (Doing Business)

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการสัมมนาเพื่อยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐในการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจตามแนวทางของธนาคารโลก (Doing Business) เรื่อง "Citizen insight กุญแจสู่การอำนวยความะดวกในการประกอบธุรกิจ" ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการภาครัฐตามตัวชี้วัดทั้ง 11 ด้านในการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก ณ ห้องบางลำภู โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท

         การสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางความต้องการ เครืองมือที่ใช้ในการคันหาและการวิเคราะห์ความต้องการเชิงลึก (Insight) ของภาคเอกชนเพื่อใช้ในการปรับปรุงการปฏิรูปและสร้างการรับรู้ด้านการอำนวยความสะตวกในการประกอบธุรกิจให้ตรงกับความต้องการของภาคเอกชนและตอบสนองต่อการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยมีนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวเปิดการสัมมนาและชี้แจงแนวทางการดำเนินการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐในการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Doing Business2021) พร้อมด้วยการบรรยายในหัวข้อ Citizen Insight Trends 2020 and Citizen Insight Tools โดยนายสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล และการบรรยายในหัวข้อ Social Listening, Research and Analyst for Citizen Insight โดยนายพุทธศักดิ์ ตันติสุทธิเวท


กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ