สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน ในการประชุมครั้งที่ 1/2563

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 โดยมีคุณพรทิพย์ จาละ เป็นประธาน ได้พิจารณาแก้ไขปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 เพื่อให้เป็นไปตามมติ ก.พ.ร. ที่ให้ตัดโอนภารกิจของ ก.น.จ. จาก สำนักงาน ก.พ.ร. ไปเป็นของ สศช. โดยที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการแก้ไขร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ตามมติที่ประชุม และนำเสนอให้ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการตีความฯ พิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป


กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ