สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. โดยมีนายวรากรณ์ สามโกเศศ เป็นประธาน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และน้ำหนักของตัวชี้วัดส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีส่วนราชการในสังกัดฝ่ายบริหารที่เข้ารับการประเมินฯ รวมทั้งสิ้น 152 กรม มีตัวชี้วัดรวมทั้งสิ้น 459 ตัวชี้วัด ทั้งนี้ คณะทำงานฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินฯ โดยเป็นการวัด Performance และ Efficiency ของส่วนราชการ และการกำหนดชื่อตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับวิธีการประเมินและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ความสำเร็จในภาพรวม


กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ