สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 2/2563

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. โดยมีนางจุรี วิจิตรวาทการ เป็นประธาน สรุปผลการประชุม ดังนี้

         1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาภาครัฐระบบเปิด (Open Government Partnership: OGP) เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก OGP ในการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาภาครัฐระบบเปิด (Open Government partnership National Action Plan : NAP) ตามคุณสมบัติและองค์ประกอบที่ OGP กำหนด โดยที่ประชุมฯ เห็นชอบพันธะสัญญา (Commitment) 10 เรื่อง ภายใต้ประเด็นการพัฒนา 5 ประเด็น และแผนการดำเนินงานจากกิจกรรม My Better Country Hackathon และที่ประชุมฯ ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง เช่น การจัดทำแผน NAP เพื่อดำเนินการต่อไป

         2. การติดตามสถานะผลงานที่ได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ที่ประชุมฯ เห็นชอบแนวทางการติดตามสถานะการดำเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและกรอบแนวคิดในการจัดทำแบบสำรวจและแบบสัมภาษณ์ โดยมีเป้าหมาย ได้แก่ ส่วนราชการและประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยในการติดตามสถานะจะทำให้ทราบสถานะของผลงานที่เคยได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และผลสำเร็จของการมอบรางวัลของสำนักงาน ก.พ.ร. รวมทั้งได้แนวทางปฏิบัติที่ดี และ Guideline สำหรับหน่วยงานในการสร้างการมีส่วนร่วมให้ประสบความสำเร็จ

         3. ที่ประชุมรับทราบ

             3.1 ผลการสมัครรับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีหน่วยงานส่งสมัคร
รับรางวัลฯ จำนวน 386 ผลงาน ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 102 จากปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าปัจจุบันการมีส่วนร่วมเป็นประเด็นหลักที่สังคมให้ความสนใจ ดังนั้นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยราชการ จังหวัด และภาคส่วนต่าง ๆ จึงให้ความสำคัญ

              3.2 ผลการจัดประชุมระดมความคิดเห็นด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม “Green Idea Jam Fest" โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นคนรุ่นใหม่จากสถานศึกษา ภาคเอกชน และภาครัฐ จำนวนรวมทั้งสิ้น 80 คน ได้ข้อเสนอ 9 ประเด็น เช่น การแก้ปัญหาน้ำแล้งในชุมชุน เป็นต้น และในเดือนมีนาคม 2563 สำนักงาน ก.พ.ร. จะจัดประชุมระดมความคิดเห็นในการพัฒนางานบริการภาครัฐ ณ จังหวัดราชบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมได้แก่ ภาครัฐ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน

              3.3 รายงานของคณะอนุกรรมาธิการศึกษาช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร ที่ได้ศึกษาวิเคราะห์ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาแก้ไขเพิ่มเติมช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบออนไลน์ (Online) โดยได้จัดทำเป็นข้อเสนอในการพัฒนาในประเด็นต่าง ๆ และสำนักงาน ก.พ.ร. ได้ศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอแนวทางในการดำเนินการต่อไป


กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ