สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ครั้งที่ 1/2563

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ได้แก่

         แนวปฏิบัติกรณีการสรรหาผู้อำนวยการองค์การมหาชนซึ่งพ้นกำหนดระยะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรี
กรณีศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) และสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

         การขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคุรุสภา และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

         การทบทวนการจัดกลุ่มองค์การมหาชนของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

         ข้อหารือเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษหรือ ค่าตอบแทนผันแปรให้กับรองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

         รายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ


กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ