สำนักงาน ก.พ.ร. ประชุมหารือร่วมกับเลขาธิการสมาคมธนาคารไทย และผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 สำนักงาน ก.พ.ร. โดยผู้อำนวยการกองนวัตกรรมการบริหารภาครัฐ (นายณัฏฐา พาชัยยุทธ) ประชุมหารือร่วมกับเลขาธิการสมาคมธนาคารไทย ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ผู้แทนจากสำนักงาน ป.ย.ป. ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เกี่ยวกับการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) และการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Sharing) ในระบบแพลตฟอร์มการค้าระหว่างประเทศของไทยระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ และระหว่างองค์กรธุรกิจกับธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศของไทยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน อำนวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็ว ลดขั้นตอน ลดต้นทุนในด้านการส่งออก-นำเข้า และนำไปสู่ e-trading การเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่น ๆ ในโลก โดยคาดว่าในเฟสแรกประมาณต้นปี 2564 จะสามารถเริ่มดำเนินการเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลของประเทศสิงคโปร์หรือประเทศญี่ปุ่นได้ ทั้งนี้ จะได้เสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการศึกษาและกำหนดแนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศไทย (Thailand National Digital Trade Platform) พิจารณาต่อไป


กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ