การประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินที่ 1

แชร์หน้านี้

    สำนักงาน ก.พ.ร. ขอแจ้งว่า ขณะนี้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นอย่างมาก ทำให้ส่วนราชการมีภารกิจเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขวิกฤตของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้อย่างทันการณ์และมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อเป็นการลดภาระของส่วนราชการสำหรับการประเมินผู้บริหารองค์การในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้เดิม 

     ดังนั้น นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบกับข้อเสนอของสำนักงาน ก.พ.ร. ที่เห็นควรยกเว้นการประเมินผู้บริหารองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เฉพาะในรอบการประเมินที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) โดยให้มีการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งปีแทน (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) โดยให้นำประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาเป็นประเด็นการประเมินด้วย ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. จะแจ้งแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ในรอบ 12 เดือนต่อไป 

  • การประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินที่ 1