การประชุมชี้แจงการทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาะวิกฤต (Business Continuity Plan) ของหน่วยงานของรัฐ

แชร์หน้านี้         เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาะวิกฤต (Business Continuity Plan: BCP) ของหน่วยงานของรัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเตรียมความพร้อมให้ภารกิจหลักยังคงดำเนินการต่อเนื่องไปได้เมื่อเกิดสภาวะวิกฤต รวมทั้งมีการนำ e-Service และเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการดำเนินการ โดยมีนางสาววิริยา เนตรน้อย ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ พร้อมด้วย นางสาวณฐิณี สงกุมาร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ ชี้แจงผ่านระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) โดยมีผู้แทนหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นกลุ่มหน่วยงานส่วนกลางเข้าร่วมกว่า 200 คน

         ในการชี้แจงดังกล่าวได้เน้นย้ำถึงวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน BCP กรอบแนวคิด และกระบวนการจัดทำแผนฯ ทั้งนี้มีกำหนดให้หน่วยงานจัดส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นอกจากนี้ได้ชี้แจงถึงการจัดทำ BCP Strategy Map และ BCP Checklist ซึ่งเอกสารทั้ง 2 ชิ้นนี้จะช่วยให้หน่วยงานได้เห็นภาพรวมและความครอบคลุมของแผน รวมทั้งได้ตรวจสอบแผนของตนเองในเบื้องต้น

         ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. จะจัดการประชุมอีกครั้งในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 สำหรับกลุ่มหน่วยงานส่วนกลางกลุ่มที่ 2 ทางระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) ส่วนในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 และวันที่ 12 มิถุนายน 2563 จะจัดชี้แจงสำหรับจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามลำดับ ผ่านระบบการประชุมทางไกลของกระทรวงมหาดไทย


กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ