การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล ครั้งที่ 1/2563

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 รองเลขาธิการ ก.พ.ร. นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข เป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. โดยมีผู้แทนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมบัญชีกลาง กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมหารือเกี่ยวกับปฏิทินการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการออกเอกสารราชการผ่านระบบดิจิทัล โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

         - การแบ่งกลุ่มความพร้อมในการจัดทำเอกสารดิจิทัล แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มที่ดำเนินการสำเร็จ พร้อมเป็นต้นแบบให้หน่วยงานอื่น 2) กลุ่มที่สามารถออกเอกสารเป็นดิจิทัลได้ แต่ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ สพธอ. กำหนด 3) กลุ่มที่มีการให้บริการผ่านระบบ e-Services และอยู่ระหว่างพัฒนาการออกเอกสารดิจิทัล และ 4) กลุ่มที่ยังไม่มี e-Services และยังไม่สามารถพัฒนาการออกเอกสารดิจิทัลได้

         - การจัดทำใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือเวียนหน่วยงานยอมรับการออกใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ ของ ร.พ.ศิริราช แล้ว อย่างไรก็ตาม หากจะมีการขยายผลใน
ร.พ. อื่น ๆ อาจจะต้องมีการพัฒนาระบบในการตรวจสอบว่าเป็นการพิมพ์ แล้วนำมาเบิกค่ารักษาซ้ำหรือไม่

         - ในการแก้ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ CA ที่ใช้ในการทำลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) สพธอ. มีงบประมาณสนับสนุนหน่วยงานนำร่องสำหรับค่าใช้จ่าย CA ที่มีราคาประมาณใบละ 500 - 3,000 บาท โดยสามารถสนับสนุนได้ประมาณ 800 ใบฯ

         - สพร. อยู่ในระหว่างการทำ proof of context ของการลงลายมือชื่อดิจิทัล และ production ให้ใช้งานได้จริง เนื่องจากการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีหลายรูปแบบ หลายเทมเพลต ให้ใช้ได้ต่างกัน เช่น ใบรับรองแพทย์ของศิริราช อาจต้องปกปิดข้อมูลบางส่วน หรือบางหน่วยงานยังไม่มีเทมเพลต สพร. ก็จะพัฒนาเป็น service กลาง ที่หน่วยงานจะเรียกใช้ได้ เพื่อให้การพัฒนาโปรแกรมได้เร็วขึ้น

         - กรมสรรพากรมีระบบการให้บริการหนังสืออายัดทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ไม่ต้องปริ้นออกมาเพื่อเซ็นกลับ ทำให้ได้เงินจากการอายัดบัญชีได้เร็วขึ้น โดยสรรพากร อยู่ในระหว่างการศึกษาและอาจจะนำร่องเพิ่มเติมอีก 1 ใบอนุญาต

         ทั้งนี้ จากการหารือดังกล่าว ที่ประชุมมอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานหน่วยงาน สพร. และสพธอ. เพื่อจัดทำปฏิทินการดำเนินการโดยละเอียด ในการลงพื้นที่ไปยังหน่วยงานเพื่อร่วมดำเนินการกับหน่วยงานในเชิงเทคนิค รวมทั้งผลักดันการออกเอกสารใบมอบอำนาจในรูปแบบดิจิทัลให้ประสพความสำเร็จต่อไป)


กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ