การประชุมเพื่อพิจารณากฎหมายและประเภทของใบอนุญาตที่ชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต

แชร์หน้านี้

         
        เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (นายจินตพันธุ์ ทังสุบุตร และนายจุมพล ศรีจงศิริกุล) ได้หารือร่วมกับรองหัวหน้าส่วนราชการของกรมต่าง ๆ ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมการปกครอง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมเจ้าท่า และกรมโรงงานอุตสาหกรรม และผู้แทนส่วนราชการ รวมทั้งสิ้น 16 ส่วนราชการ เพื่อพิจารณารายชื่อใบอนุญาตที่จะสามารถชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต ตามนัยของมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ให้มีการทบทวนกฎหมายที่ต้องต่ออายุใบอนุญาตสำหรับกิจการหรือการดำเนินการที่มีลักษณะต่อเนื่องโดยเร่งด่วนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

         ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่า การชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นเรื่องสำคัญ และพร้อมจะดำเนินการเพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง โดยจะแจ้งรายชื่อใบอนุญาตที่สามารถดำเนินการได้ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ ให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เพื่อที่สำนักงาน ก.พ.ร. จะได้แจ้งผลการพิจารณาให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาดำเนินการต่อไป


กลุ่มงานการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ