สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับหน่วยงานจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (BCP) ตัวอย่าง

แชร์หน้านี้

         
         สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีความพร้อมในการดำเนินภารกิจภาครัฐอย่างต่อเนื่องแม้เกิดสภาวะวิกฤต ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ให้หน่วยงานภาครัฐทบทวนปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งนำระบบบริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) และระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต ซึ่งหน่วยงานภาครัฐทุกประเภทกว่า 10,000 แห่ง อยู่ระหว่างการดำเนินการ

         เพื่อให้หน่วยงานมีตัวอย่างการจัดทำแผนที่ชัดเจน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทขององค์กร สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดทำแผน BCP ตัวอย่าง โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ หน่วยงาน ดังนี้

         1. กรมสรรพากร เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 โดยมีนางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร. และ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร นำทีมเจ้าหน้าที่เข้าร่วม ซึ่งกรมสรรพากรเป็นกรมที่มีงานบริการทั้งที่เป็นระบบ e-Service และเคาน์เตอร์ให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ มีระบบงานรองรับทุกกระบวนการ แผน BCP จึงมุ่งเน้นความพร้อมใช้ของระบบงานเพื่อให้การบริการประชาชนไม่หยุดชะงัก และสามารถสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้ในสภาวะวิกฤต

         2. เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 โดยมีนางสาววิริยา เนตรน้อย ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ และนางรวิภา เอกสิริเลิศ รองปลัดเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองกระทุ่มล้ม นำทีมเจ้าหน้าที่เข้าร่วม โดยเทศบาลเมืองกระทุ่มล้มมุ่งเน้นความปลอดภัยของทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ มีระบบ cctv ที่สามารถเฝ้าระวังเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง และเมื่อเกิดเหตุที่มีผลกระทบต่ออาคารสถานที่ จะใช้พื้นที่ปฏิบัติงานสำรองเป็นเทศบาลแห่งเดิม จึงสามารถให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุกับสำนักงาน

         3. ส่วนราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 โดยมีนางสาววิริยา เนตรน้อย ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ และนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม นำทีมเจ้าหน้าที่และผู้แทนจากส่วนราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดนครปฐม รวมถึงนางสาวอุษา ธีระวิทยเลิศ ประกันสังคมจังหวัดนครปฐม ร่วมเป็นตัวแทนของส่วนราชการส่วนภูมิภาคจัดทำแผน BCP ตัวอย่าง โดยจังหวัดนครปฐมได้จัดตั้งคณะบริหารความต่อเนื่องจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะฯ และมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เป็นองค์ประกอบในแต่ละด้าน เพื่อให้สามารถบูรณาการร่วมกันภายในจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต

         ทั้งนี้ แผน BCP ตัวอย่างของกรมสรรพากร เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม สำนักงานจังหวัดนครปฐมและสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม รวมทั้งแผนของสำนักงาน ก.พ.ร. ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.ร. แล้ว https://www.opdc.go.th/content/NjE3Mgกลุ่มงานการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ