การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ครั้งที่ 4/2563

แชร์หน้านี้


         เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. โดยมีนายสุรพล นิติไกรพจน์ เป็นประธานอนุกรรมการฯ เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นรองประธานอนุกรรมการฯ และรองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางสาวสุนทรี สุภาสงวน) เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ได้พิจารณาเรื่องดังนี้

        ?? การขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

        ??การประเมินความคุ้มค่าในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

        ??แนวทางการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563? การปรับเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดบังคับ และแนวทางการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดหรือค่าเป้าหมายขององค์การมหาชน เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID–19)

        ??การขอทบทวนร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

        ??การกำหนดใช้เครื่องแบบปกติขาวของผู้ปฏิบัติงานของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ


กลุ่มงานการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ